Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1767 / 59 trang
1 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
2 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
3 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
4 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
5 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
6 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
7 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
8 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
9 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư Pháp
10 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
11 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
12 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
13 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
14 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
15 Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư Pháp
16 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư Pháp
17 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư Pháp
18 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư Pháp
19 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư Pháp
20 Công chứng bản dịch Sở Tư Pháp
21 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
22 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư Pháp
23 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
24 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
25 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư Pháp
26 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư Pháp
28 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
29 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư Pháp
30 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp