Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
1 đổi tên Hội Cấp huyện
2 chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Cấp huyện
3 phê duyệt điều lệ Hội Cấp huyện
4 thành lập Hội Cấp huyện
5 công nhận ban vận động thành lập Hội Cấp huyện
6 chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Cấp huyện
7 chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cấp huyện
8 chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
9 chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp huyện
10 chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
11 đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
12 thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
13 đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
14 đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
15 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp huyện
16 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện
17 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện
18 tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp huyện
19 tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp huyện
20 tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp huyện
21 tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp huyện
22 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện
23 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
24 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
26 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
27 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
29 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện
30 Xử lý đơn thư Cấp huyện