Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
271 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học & Công nghệ
272 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN) Sở Khoa học & Công nghệ
273 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ ( trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ ) Sở Khoa học & Công nghệ
274 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ ) Sở Khoa học & Công nghệ
275 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học & Công nghệ
276 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở Khoa học & Công nghệ
277 Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học & Công nghệ
278 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học & Công nghệ
279 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát. Sở Khoa học & Công nghệ
280 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất. Sở Khoa học & Công nghệ
281 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Sở Khoa học & Công nghệ
282 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Sở Khoa học & Công nghệ
283 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
284 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
285 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
286 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học & Công nghệ
287 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát. Sở Khoa học & Công nghệ
288 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất. Sở Khoa học & Công nghệ
289 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
290 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
291 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
292 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
293 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
294 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
295 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
296 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
297 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT
298 Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
299 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
300 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Sở Công thương