Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
271 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư Pháp
272 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư Pháp
273 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư Pháp
274 Công chứng bản dịch Sở Tư Pháp
275 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
276 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư Pháp
277 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
278 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
279 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư Pháp
280 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
281 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư Pháp
282 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
283 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư Pháp
284 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
285 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
286 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư Pháp
287 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Sở Tư Pháp
288 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
289 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
290 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
291 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
292 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
293 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
294 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp
295 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp
296 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
297 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Sở Tư Pháp
298 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư Pháp
299 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
300 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp