Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
301 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư Pháp
302 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư Pháp
303 Công chứng bản dịch Sở Tư Pháp
304 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
305 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư Pháp
306 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
307 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
308 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư Pháp
309 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
310 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư Pháp
311 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
312 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư Pháp
313 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
314 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
315 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư Pháp
316 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Sở Tư Pháp
317 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
318 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
319 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
320 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
321 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
322 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
323 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp
324 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp
325 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
326 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Sở Tư Pháp
327 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư Pháp
328 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
329 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
330 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư Pháp