Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
301 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp xã
302 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp xã
303 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp xã
304 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp xã
305 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp xã
306 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp xã
307 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp xã
308 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp xã
309 Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
310 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp xã
311 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp xã
312 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp xã
313 chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
314 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
315 chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã
316 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp xã
317 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp xã
318 cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã
319 sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp xã
320 chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã
321 chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp xã
322 chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã
323 cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã
324 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
325 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
326 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Sở Nông nghiệp và PTNT
327 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Sở Nông nghiệp và PTNT
328 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
329 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
330 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT