Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
31 chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Cấp huyện
32 phê duyệt điều lệ Hội Cấp huyện
33 thành lập Hội Cấp huyện
34 công nhận ban vận động thành lập Hội Cấp huyện
35 chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Cấp huyện
36 chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cấp huyện
37 chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
38 chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp huyện
39 chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
40 đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
41 thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
42 đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
43 đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
44 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp huyện
45 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện
46 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện
47 tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp huyện
48 tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp huyện
49 tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp huyện
50 tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp huyện
51 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện
52 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
53 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
55 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
56 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
57 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
58 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện
59 Xử lý đơn thư Cấp huyện
60 Giải quyết tố cáo Cấp huyện