Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1764 / 59 trang
91 thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp huyện
92 công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
93 công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
94 cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp huyện
95 báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Cấp huyện
96 Hội tự giải thể Cấp huyện
97 đổi tên Hội Cấp huyện
98 chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Cấp huyện
99 phê duyệt điều lệ Hội Cấp huyện
100 thành lập Hội Cấp huyện
101 công nhận ban vận động thành lập Hội Cấp huyện
102 chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Cấp huyện
103 chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cấp huyện
104 chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
105 chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp huyện
106 chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
107 đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
108 thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
109 đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
110 đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
111 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp huyện
112 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện
113 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện
114 tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp huyện
115 tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp huyện
116 tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp huyện
117 tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp huyện
118 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện
119 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
120 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện