Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
121 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp xã
122 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp xã
123 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp xã
124 Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
125 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp xã
126 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp xã
127 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp xã
128 chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
129 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
130 chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã
131 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp xã
132 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp xã
133 cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã
134 sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp xã
135 chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã
136 chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp xã
137 chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã
138 cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã
139 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
140 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
141 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Sở Nông nghiệp và PTNT
142 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Sở Nông nghiệp và PTNT
143 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
144 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
145 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
146 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu Sở Nông nghiệp và PTNT
147 chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Sở Tư Pháp
148 chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp Sở Tư Pháp
149 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Sở Tư Pháp
150 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư Pháp