Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
181 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
182 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
183 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
184 Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư Pháp
185 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư Pháp
186 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư Pháp
187 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư Pháp
188 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư Pháp
189 Công chứng bản dịch Sở Tư Pháp
190 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
191 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư Pháp
192 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
193 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp
194 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư Pháp
195 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
196 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư Pháp
197 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
198 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư Pháp
199 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
200 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
201 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư Pháp
202 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Sở Tư Pháp
203 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
204 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
205 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp
206 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
207 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
208 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
209 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp
210 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư Pháp