Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
211 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp xã
212 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp xã
213 chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
214 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã
215 chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã
216 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp xã
217 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp xã
218 cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã
219 sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp xã
220 chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã
221 chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp xã
222 chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã
223 cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã
224 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
225 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
226 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Sở Nông nghiệp và PTNT
227 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Sở Nông nghiệp và PTNT
228 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
229 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
230 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
231 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu Sở Nông nghiệp và PTNT
232 chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Sở Tư Pháp
233 chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp Sở Tư Pháp
234 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Sở Tư Pháp
235 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư Pháp
236 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Sở Tư Pháp
237 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư Pháp
238 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư Pháp
239 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Sở Tư Pháp
240 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư Pháp