Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 2
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn (hoặc biên nhận) giao cho người nộp.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho giao cho người nộp hồ sơ bổ sung thêm hoặc làm lại cho đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Khi đến nhận kết quả người nhận phải nộp lại giấy hẹn (hoặc biên nhận) khi nộp hồ sơ cho cán bộ trả kết quả.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Đơn khiếu nại theo mẫu;

+ Bản chính hoặc bản sao có công chứng Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1.

+ Các giấy tờ, chứng cứ, tư liệu có liên quan đến việc khiếu nại.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc; vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 60 ngày; vụ việc phức tạp không quá 70 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc phiếu chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền khác.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn khiếu nại (Mẫu số 32 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18.6.2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

+ Người khiếu nại phải là người có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện  phải theo quy định tại điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006.

+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến cơ quan trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần một.

+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

+ Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11, ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004;

+ Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và có hiệu lực ngày 01/6/2006;

+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18.6.2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.