Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn (hoặc biên nhận) giao cho người nộp.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho giao cho người nộp hồ sơ bổ sung thêm hoặc làm lại cho đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Khi đến nhận kết quả người nhận phải nộp lại giấy hẹn (hoặc biên nhận) khi nộp hồ sơ cho cán bộ trả kết quả.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Đơn tố cáo theo mẫu;

+ Các giấy tờ, chứng cứ, tư liệu có liên quan đến việc tố cáo.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc; vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn tố cáo (Mẫu số 46 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã dược cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có  bằng chứng mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11, ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004;

+ Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và có hiệu lực ngày 01/6/2006;

+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18.6.2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.