Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

        3. 1. Trình tự thực hiện:

        1.1.1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Tổ chức Tôn giáo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật,  nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b) Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ;

* Đối với hồ sơ nộp qua đường Bưu điện:

- Phải có địa chỉ và số điện thoại để liên hệ và trả kết quả;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tính kể từ ngày Bưu điện chuyển hồ sơ đến.

c) Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm điện tử (nếu có);   1.1.2. Chuyển hồ sơ

a) Đối với thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (đây là thủ tục hành chính một chiều), sau khi tiếp nhận hồ sơ, vào Sổ theo dõi hoặc phần mềm điện tử (nếu có) công chức chuyển hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết để theo dõi.

          3. 2. Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          3. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo (theo mẫu).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          3. 4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.

          3. 5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

          3. 6. Lệ phí: Không.

          3. 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013).

          3. 8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

          3. 9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.