Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Cấp huyện
2 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Cấp huyện
3 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Cấp huyện
4 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Cấp huyện
5 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp huyện
6 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp huyện
7 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp huyện
8 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp huyện
9 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
10 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
11 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Cấp huyện
12 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
13 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện
14 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện
15 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện
16 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp huyện
18 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp huyện
19 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp huyện
20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
22 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
23 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
25 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện
26 Công nhận danh hiệu “ Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp huyện
27 Công nhận lại “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện
28 Công nhận lần đầu “ Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện
29 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện
30 Công nhận lần đầu “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện