Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Đăng ký công nhận cây đầu dòng
Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tên lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nội dung:

Quyết định số 1866/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017

Đăng ký công nhận cây đầu dòng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2, Phạm Hùng - Phường 9 - Tp.Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long); nộp qua đường bưu điện; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tại chỗ tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo đúng mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi cho tổ chức, cá nhân đ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

            * Đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ trong thời hạn 01 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo đúng mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết đ hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định do nhân viên bưu chính chuyển đến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và nhân viên bưu điện cùng ký gửi và ký nhận vào Phiếu gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo mẫu quy định); đồng thời công chức ra giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) giao cho nhân viên bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo đúng mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi cho nhân viên bưu chính để báo lại cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo một trong các cách sau:

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ theo dõi hồ sơ (theo đúng mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015);

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

          + Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

  * Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện:

          + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ bưu điện phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ theo dõi hồ sơ (theo đúng mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

          + Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đ nghị công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu qui định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT).

- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).

Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: (theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) qui định bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo qui định. Cụ thể:

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng;

+ Trong thời hạn ba mươi lăm (35) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

Giấy công nhận cây đầu dòng có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn ba (03) tháng, chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại phải gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ xem xét, giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng.

- Phí, Lệ phí [1]: (theo quy định tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

          + Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000đ/cây.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu qui định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

+ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.[1] Chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung