Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 - Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân cấp huyện, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

Bước 2: Công chức kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Đối với nộp hồ sơ trực tiếp:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trao cho người nộp để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 01 lần.

+ Đối với nộp hồ sơ qua đường bưu điện:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ gọi điện thoại thông báo cho tổ chức đã nộp hồ sơ biết đã nhận được hồ sơ và thông báo ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ gọi điện thoại thông báo cho tổ chức đã nộp hồ sơ để hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ . Việc yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện không quá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết thủ tục.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi nộp hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu có sai sót thì yêu cầu điều chỉnh ngay và phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ. Trừ trường hợp nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ  đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định).

- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức

+ Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm (theo mẫu);

+ Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp: 

Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Hoặc Đơn xin thôi làm báo cáo viên pháp luật (trường hợp tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật.

+ Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên.

+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

+ Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

+ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.