Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.
Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:

Quyết định số 2001/QĐ-UBND, ngày 8/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long


Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

2.1  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Số 10, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ (có ghi rõ các hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

    + Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ không quá 01 lần.

Bước 3: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Số 10, đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố  Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính).

- Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

- Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

2.2 Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a. Thành phần hồ sơ bao gồm: (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016).

          1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016;

          2) Bn chính Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cvật đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng hoc có sự thay đi thông tin;

          Trường hợp thay đi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp thì phải gửi kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi thông tin.

b. Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

2.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016).

2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (cơ sở kinh doanh giám định cổ vật).

2.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

2.8 Phí, lệ phí: Không

2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

2.10  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7. Chương II của  Nghị định 61/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất hoặc bị hỏng;

b) Có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp.

2.11 Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10, ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

      - Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.