Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.
Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:

Quyết định số 2001/QĐ-UBND, ngày 8/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long


Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

6.1  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Số 10, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ (có ghi rõ các hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

    + Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ không quá 01 lần.

Bước 3: Các cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Số 10, đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố  Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính).

- Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

- Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

6.2 Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

6.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a. Thành phần hồ sơ bao gồm: (theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016).

          1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016;

          2) Bản chính Giy chứng nhận hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;

          Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 16 Nghị định này:

          - Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:

          + Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

          + Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

          + Có ít nhất 03 người được cấp chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

          + Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

          - Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

b. Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

6.4 Thời hạn giải quyết: (theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016).

           - Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          - Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới (Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề).

6.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích.

6.8 Phí, lệ phí: Không

6.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

6.10  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17. Chương III của  Nghị định 61/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

          - Bổ sung nội dung hành nghề;

          - Hết hạn sử dụng;

          - Bị mất hoặc bị hỏng.

6.11 Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10, ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

      - Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.