Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Công nhận gia đình văn hóa
Tên cơ quan: Cấp xã
Tên lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:

Quyết định số 2857/QĐ-UBND, ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1.1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Bước 3:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) giải quyết TTHC trao cho người nộp hồ sơ.

    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng văn bản (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi đường bưu điện hoặc gửi qua email cho người nộp biết.

    + Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) để thông báo cho người nộp biết hoàn chỉnh hồ sơ để bổ sung không quá 01 lần.

        Bước 4: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính).

  + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

  + Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

        1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

        1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

        1.3.1. Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia đình.

+ Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).

        2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

        2.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

        2.5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  + Hộ gia đình công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại tỉnh Vĩnh Long

+ Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự và thủ tục công nhận “Gia đình Văn hóa”.

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  + Ban thường trực Ủy ban Mặt trậnn Tổ quốc cấp xã.

        2.7. Kết quả thực hiện TTHC:

  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

+ Quyết định công nhận hàng năm.

+ Quyết định công nhận và cấp giấy công nhận gia đình văn hóa 3 năm.

        2.8. Mẫu đơn, tờ khai: Không

        2.9. Yêu cầu, điều kiện:

  + Đạt các tiêu chuẩn theo quy định;

- Tổ nhân dân tự quản tiến hành họp bình xét.

- Hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”: đạt từ 96 điểm trở lên. 

- Hộ gia đình văn hóa có người trong hộ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội (dù đủ điểm cũng không được công nhận).

+ Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là 01(Một) năm (công nhận lần đầu); 01 (Ba) năm (cấp Giấy công nhận).

        2.10. Phí, lệ phí: Không

        2.11. Căn cứ pháp lý:

          + Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.                          + Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm  các danh hiệu trong trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.