Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Tên cơ quan: Cấp xã
Tên lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:

   Quyết định số 2857/QĐ-UBND, ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã       

1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động.

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

- Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

  + Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Khảo sát các điều kiện tại cơ sở.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   3.1 Thành phần hồ sơ bao gồm:

   - Bản chính Danh sách Ban Chủ nhiệm;

- Bản chính Danh sách hội viên;

- Bản chính Địa điểm tập luyện;

   - Bản chính Quy chế hoạt động.

   - Quyết định thành lập

   3.2  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

   a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

   b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

          8. Phí, lệ phí: Không.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở.

- Luật Thể dục, Thể thao, ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.