Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Trường hợp không thành lập thôn mới, tổ dân phố mới theo quy định tại  Khoản 4 Điều 3 Thông tư 04/2012/TT-BNV (Các thôn, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do việc di dân đã hình thành các cụm dân cư mới ở vùng núi cao, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình chia cắt, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đòi hỏi phải thành lập thôn mới, tổ dân phố).

1.1 Trình tự thực hiện:

Sau khi có quyết định về chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

a) Sự cần thiết ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có;

b) Vị trí địa lý, ranh giới của thôn, tổ dân phố sau khi ghép (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

c) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn, tổ dân phố sau khi ghép;

d) Diện tích tự nhiên của thôn, tổ dân phố sau khi ghép (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

đ) Đề xuất, kiến nghị.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư (bao gồm cụm dân cư và thôn, tổ dân phố hiện có) về Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

3. Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp Đề án chưa được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

1.2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

b) Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có của Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm:

- Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố;

- Biên bản lấy ý kiến về Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã

          1.3 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc hoặc qua đường bưu điện.

          1.4 Thời gian giải quyết: 15 việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

          1. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thôn, tổ dân phố.

          1. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

          1. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của UBND cấp huyện.

          1. 8. Lệ phí: Không có.

          1. 9. Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố: Không

          1. 10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.