Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp

Quyết định số 1937/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 11/2/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

 Quyết định số 2032/QĐ-UBND, ngày 14/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

Quyết định số 1330/QĐ-UBND, ngày 05/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

         Quyết định số 3118/QĐ-UBND, ngày 26/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

        Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 2285/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

         Quyết định số 323/QĐ-UBND, ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

         Quyết định số 1748/QĐ-UBND, ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Vĩnh Long