Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2410/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1374/QĐ-UBND, ngày 13/7/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.  

Quyết định số 2408/QĐ-UBND, ngày 15/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Quyết định số 309/QĐ-UBND, ngày 29/02/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 18/4/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 1131/QĐ-UBND, ngày 19/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1257/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1671/QĐ-UBND, ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

  Quyết định số 2031/QĐ-UBND, ngày 14/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

  Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 26/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Quyết định số 1182/QĐ-UBND, ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

  Quyết định số 1882/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

  Quyết định số 2116 /QĐ-UBND, ngày  30/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

  Quyết định số 348/QĐ-UBND, ngày  18/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố ban hành mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 04/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 1693/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 184/QĐ-UBND, ngày 10/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 09/03/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định số 803/QĐ-UBND, ngày 15/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 15/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Quyết định số 943/QĐ-UBND, ngày 08/06/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

         Quyết định số 2133/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

          Quyết định số 2348/QĐ-UBND, ngày 10/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

         Quyết định số 2919/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long 

         Quyết định số 1908/QĐ-UBND, ngày 30/08/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa nội dung (đợt 2), sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

         Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1156/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1157/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1645/QĐ-UBND, ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long