Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số Quyết định số 1946/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số Quyết định số 2412/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 308/QĐ-UBND, ngày 29/02/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 486/QĐ-UBND, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

       Quyết định số 2932/QĐ-UBND, ngày 05/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ, quy chế thi tuyển sinh;

       Quyết định số 1656/QĐ-UBND, ngày 27/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long