Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1943/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2411/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1114/QĐ-UBND, ngày 07/6/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1689/QĐ-UBND, ngày 05/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 179/QĐ-UBND, ngày 13/2/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 1670/QĐ-UBND, ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 09/08/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

        Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
        Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 Quyết định số 2757/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long