Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2421/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1831/QĐ-UBND, ngày 28/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 218/QĐ-UBND, ngày 16/2/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày 03/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2030/QĐ-UBND, ngày 13/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 505/QĐ-UBND, ngày 22/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 742/QĐ-UBND, ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 853/QĐ-UBND, ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1183/QĐ-UBND, ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1199/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 159/QĐ-UBND, ngày 19/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 04/04/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 03/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.


         Quyết định số 2083/QĐ-UBND, ngày 14/09/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

        Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng, Quản tài viên, Bán đấu giá tài sản, Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

        Quyết định số 762/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giám định tư pháp, Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa các lĩnh vực Tư vấn pháp luật; Trọng tài thương mại; Quốc tịch và Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

        Quyết định số 2015/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

        Quyết định số 194/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 777/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 1978/QĐ-UBND, ngày 14/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long


         Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 30/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 2083/QĐ-UBND, ngày 140/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
         Quyết định số 2083/QĐ-UBND, ngày 140/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
         Quyết định số 2083/QĐ-UBND, ngày 140/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.