Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 Quyết định số 1947/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2418/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2249/QĐ-UBND, ngày 18/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,  bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 18/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1038/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1475/QĐ-UBND, ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 03/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 23/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 347/QĐ-UBND, ngày 18/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 582/QĐ-UBND, ngày 18/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

         Quyết định số 1327/QĐ-UBND, ngày 05/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

          Quyết định số 2131/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

          Quyết định số 2132/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

           Quyết định số 2361/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

           Quyết định số 2001/QĐ-UBND, ngày 08/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

           Quyết định số 2856/QĐ-UBND, ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trên lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình.

          Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

        Quyết định số 1158/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

             

   Quyết định số 2048/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.


     Quyết định số 2249/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

      

     Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

      Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

      Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

             Quyết định số 204/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

     Quyết định số 316/QĐ-UBND, ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

             Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

            Quyết định số 834/QĐ-UBND, ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

             Quyết định số 1028/QĐ-UBND, ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. 

 

 


Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018
Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018