Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

  Quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2747/QĐ-UBND, ngày 28/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1651/QĐ-UBND, ngày 29/8/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1036/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1916/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 03/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1443/QĐ-UBND, ngày 27/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1827/QĐ-UBND, ngày 9/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 804/QĐ-UBND, ngày 15/5/2015 của Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 944/QĐ-UBND, ngày 08/06/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 1742/QĐ-UBND, ngày 17/09/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 2574/QĐ-UBND, ngày 02/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/09/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long