Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Quyết định số 1940/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2420/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 758/QĐ-UBND, ngày 15/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 953/QĐ-UBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 04/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 349/QĐ-UBND, ngày 18/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 24/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1584/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 9/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 01/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

         Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên lĩnh vực Tổ chức cán bộ và lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng.

         Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố ban hành thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm – Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố ban hành thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long