Bộ thủ tục hành chính áp dung chung tại cấp huyện

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ngày 30/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2409/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1467/QĐ-UBND, ngày 29/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1518/QĐ-UBND, ngày 08/8/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 23/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 07/2/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dung chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 949/QĐ-UBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 963/QĐ-UBND, ngày 19/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1035/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1039/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1258/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 14/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ và công chức, viên chức áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2029/QĐ-UBND, ngày 14/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 459/QĐ-UBND, ngày 14/3/2013của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  Quyết định số 518/QĐ-UBND, ngày 26/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế được áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 21/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 1201/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1496/QĐ-UBND, ngày 11/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1881/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 483/QĐ-UBND, ngày 28/03/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 20/6/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1398/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1694/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1804/QĐ-UBND, ngày 4/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 556/QĐ-UBND, ngày 10/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 748/QĐ-UBND, ngày 06/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 1595/QĐ-UBND, ngày 03/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

         Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2252/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2480/QĐ-UBND, ngày 23/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2573/QĐ-UBND, ngày 02/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1755/QĐ-UBND, ngày 16/08/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 16/08/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

         Quyết định số 1964/QĐ-UBND, ngày 06/09/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 công bố ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên lĩnh vực văn hóa và gia đình

         Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

         Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

        Quyết định 3103/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính đựợc chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định 191/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính đựợc chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định 627/QĐ-UBND, ngày 30/03/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định 763/QĐ-UBND, ngày 19/04/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

          Quyết định 1226/QĐ-UBND, ngày 07/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố, các Ban, Ngành cấp huyện trong các lĩnh vực về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng.

       Quyết định 1088/QĐ-UBND, ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa lĩnh vực Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Quyết định 1657/QĐ-UBND, ngày 27/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

       Quyết định 1868/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

       Quyết định 1910/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

       Quyết định 2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực hộ tịch, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

       Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Quyết định 2110/QĐ-UBND, ngày 02/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

       Quyết định 2134/QĐ-UBND, ngày 04/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

       Quyết định 2199/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

       Quyết định 2356/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

       Quyết định 2398/QĐ-UBND, ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Quyết định 04/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long

      Quyết định 37/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long


Quyết định số 935/QĐ-UBND, ngày 16/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1275/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2237/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2248/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2513/QĐ-UBND, ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 228/QĐ-UBND, ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 459/QĐ-UBND, ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1426/QĐ-UBND, ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1860/QĐ-UBND, ngày 12/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1959/QĐ-UBND, ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long.