Bộ thủ tục hành chính áp dung chung tại cấp xã

Quyết định số 1554/QĐ-UBND, ngày 30/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2408/QĐ-UBND, ngày 20/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 08/8/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2202/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2310/QĐ-UBND, ngày 13/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2370/QĐ-UBND, ngày 13/12/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 16/01/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 154/QĐ-UBND, ngày 07/02/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 602/QĐ-UBND, ngày 11/4/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 964/QĐ-UBND, ngày 19/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 2028/QĐ-UBND, ngày 14/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 26/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 21/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc lĩnh vực tôn giáo áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 1200/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 484/QĐ-UBND, ngày 28/03/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 521/QĐ-UBND, ngày 04/04/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực dân tộc áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1399/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1697/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 57/QĐ-UBND, ngày 14/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long.

Quyết định số 473/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 747/QĐ-UBND, ngày 06/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 1730/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 2253/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

         Quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 10/03/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực dân tộc áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Quyết định số 1754/QĐ-UBND, ngày 16/08/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 30/08/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Quyết định số 2366/QĐ-UBND, ngày 06/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc công bố ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên lĩnh vực văn hóa, thể dục và thể thao;

        Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

        Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

        Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

 

       Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 07/04/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


          Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

          Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong các lĩnh vực về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng.

          Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

          Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

          Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã