Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
1 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Cấp huyện
2 Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
3 Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Sở Nông nghiệp và PTNT
4 Đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT
5 Đăng ký công nhận cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT
6 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư
16 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư
17 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư
18 Chuyển đổi công ty Sở Kế hoạch và Đầu tư
19 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 Thành lập mới công ty hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư
21 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư
22 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 Bán doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư
24 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư
25 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư
26 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Sở Kế hoạch và Đầu tư
27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
28 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
29 Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
30 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư