Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
91 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất. Sở Khoa học & Công nghệ
92 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Sở Khoa học & Công nghệ
93 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Sở Khoa học & Công nghệ
94 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
95 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
96 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
97 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học & Công nghệ
98 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát. Sở Khoa học & Công nghệ
99 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất. Sở Khoa học & Công nghệ
100 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
101 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
102 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
103 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
104 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
105 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
106 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
107 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
108 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
109 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
110 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
111 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
112 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
113 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
114 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Cấp huyện
115 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
116 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
117 Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
118 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
119 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
120 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện