Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
121 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
122 giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
123 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
124 thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
125 xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
126 quỹ tự giải thể Cấp huyện
127 đổi tên quỹ Cấp huyện
128 hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp huyện
129 cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bi tạm đình chỉ hoạt động Cấp huyện
130 cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lễ quỹ Cấp huyện
131 thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp huyện
132 công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
133 công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
134 cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp huyện
135 báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Cấp huyện
136 Hội tự giải thể Cấp huyện
137 đổi tên Hội Cấp huyện
138 chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Cấp huyện
139 phê duyệt điều lệ Hội Cấp huyện
140 thành lập Hội Cấp huyện
141 công nhận ban vận động thành lập Hội Cấp huyện
142 chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Cấp huyện
143 chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
144 chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp huyện
145 chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
146 đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
147 thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp huyện
148 đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
149 đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện
150 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp huyện