Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
241 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp huyện
242 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
243 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
244 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp huyện
245 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
246 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
247 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp huyện
248 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
249 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
250 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp huyện
251 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
252 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
253 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện
254 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
255 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp huyện
256 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp huyện
257 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện
258 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện
259 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
260 Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
261 Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
262 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
263 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
264 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
265 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
266 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
267 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
268 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Cấp huyện
269 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp huyện
270 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Cấp huyện